Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

1o Ενημερωτικό Απριλίου

1o Ενημερωτικό Απριλίου

 

Γιώργος Τρούλης          Ρέθυμνο, 5 Απριλίου 2011

Αναπληρωτής Αιρετός

ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Τηλ. 6945802754


Προς τους Συναδέλφους μου

Αγαπητοί ΣυνάδελφοιΘέμα 1ο: «Σε διαβούλευση το σχέδιο για την αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης εκπαίδευσης»

Η 14η Απριλίου αποτελεί την τελευταία ημέρα προθεσμίας που έθεσε το υπουργείο παιδείας για να καταθέσει τις προτάσεις της η ΔΟΕ, σχετικά με την αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης της εκπαίδευσης. Το κείμενο που κατέθεσε το υπουργείο παιδείας προς διαβούλευση αποτελεί πρόταση ριζικής αναδιάρθρωσης της διοικητικής δομής με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
·         κάθετη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
·         ενοποίηση των δομών διοίκησης και καθοδήγησης της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (έως το 2015)
·         μείωση των στελεχών εκπαίδευσης (κατάργηση όλων των γραφείων εκπαίδευσης)
·         μεταβίβαση αυξημένων αρμοδιοτήτων στους διευθυντές
·         καθιέρωση της αξιολόγησης
Γενικότερος στόχος, όπως φαίνεται, είναι η εξοικονόμηση πόρων, αφού με τη μείωση στελεχών και την ενοποίηση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης θα απαιτείται λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό και λιγότερο κόστος από την ενοικίαση και συντήρηση των υπηρεσιών. Λογιστικές λογικές που αντί να εξυπηρετούν δυσχεραίνουν τον εκπαιδευτικό κόσμο. Έτσι για να πραγματοποιηθεί το γεγονός αυτό, προτείνεται σε επίπεδο νομού κατάργηση όλων των γραφείων εκπαίδευσης και διατήρηση μονάχα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μια εξέλιξη που αποδεικνύει την προχειρότητα του σχεδιασμού της διοικητικής αναδιάρθρωσης, αφού το υπουργείο παιδείας παραβλέπει το γεγονός ότι σε πολλούς νομούς με μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών οι ανάγκες είναι αυξημένες. Η ύπαρξη μίας και μοναδικής διεύθυνσης θα προκαλέσει προβλήματα γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Για παράδειγμα στο Ηράκλειο με 3000 εκπαιδευτικό προσωπικό και πάνω από 400 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πώς μπορεί να εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες ένα και μοναδικό γραφείο εκπαίδευσης; Οφείλει και η ΔΟΕ και το υπουργείο παιδείας να κοιτάξει με την πλέον σοβαρότητα το θέμα και να συμπεριλάβουν στο σχέδιο τη δημιουργία σε κάθε μεγάλο νομό, ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και τη χωροταξία των σχολείων και του ανάγλυφου της περιοχής, 2 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Για παράδειγμα στο Νομό Ηρακλείου είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί 1 Διεύθυνση Εκπαίδευσης βόρια στην πόλη του Ηρακλείου και άλλη 1 Διεύθυνση Εκπαίδευσης νότια στις Μοίρες λόγω μεγάλης διασποράς των σχολικών μονάδων και των ιδιαίτερων αναγκών. Οι οποιεσδήποτε “μεταρρυθμίσεις” στην εκπαίδευση απαιτούν ενδελεχή έρευνα και περίοδο δοκιμαστικής εφαρμογής. Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει όταν γίνεται στο πόδι.
  Σε περιφερειακό επίπεδο διατηρούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με αυξημένες αρμοδιότητες όπως: λήψη απόφασης για ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, μετατροπή, μεταφορά και συγχώνευση σχολικών μονάδων, οργάνωση και στήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης καθώς και η εποπτεία όπως και ο έλεγχος της επίτευξης των εθνικών επιπέδων που έχουν τεθεί ανά μάθημα, μέριμνα για όλα τα μαθητικά θέματα (σίτιση, μεταφορές, στέγαση, κατασκηνώσεις κ.λ.π.) κ.α. Το υπουργείο παιδείας σκοπεύει, με τη μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων του στις περιφερειακές διευθύνσεις, να λειτουργήσει ως Πόντιος Πιλάτος “νίπτοντας τας χείρας του” σε ιδιαίτερα φλέγοντα ζητήματα όπως τη μεταφορά μαθητών, την ίδρυση –κατάργηση και συγχώνευση σχολείων κ.λ.π. Το σχέδιο αυτό έχει πολύ λεπτά σημεία και χρίζει ιδιαίτερης προσοχής από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Αν το υπουργείο δεν δείχνει την απαιτούμενη σοβαρότητα ας τη δείξουμε τουλάχιστον εμείς με τη στάση μας.
Σε επίπεδο νομού, εκτός από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισάγεται ο θεσμός της «Ενότητας σχολικών μονάδων». Όμορα σχολεία του ίδιου δήμου ομαδοποιούνται για το συντονισμό του έργου τους και την αντιμετώπιση διοικητικών θεμάτων. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται αλλαγές στις αρμοδιότητες του διευθυντή, του υποδιευθυντή, του συλλόγου διδασκόντων, καθώς επίσης καθιερώνεται και το συμβούλιο σχολικής κοινότητας.

«Αρμοδιότητες Διευθυντή-Υποδιευθυντή-Συλλόγου Διδασκόντων και Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας»


To Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας: υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου, κατέχει την οικονομική διαχείριση του σχολείου, υποστηρίζει τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, προωθεί τα αιτήματα του συλλόγου γονέων, επικουρεί το Διευθυντή στη χάραξη κατευθύνσεων σχολικής δράσης και συμβάλει στη διαχείριση κρίσεων.
Ο Διευθυντής του σχολείου καθίσταται παιδαγωγικά και διοικητικά υπεύθυνος, άμεσος προϊστάμενος του προσωπικού, υπεύθυνος χορήγησης αδειών, υπεύθυνος προγραμματισμού, υπεύθυνος για διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία και επιλέγει τον υποδιευθυντή μεταξύ των προταθέντων υποψηφίων από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη “βέλτιστη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, την άσκηση αποτελεσματικής διεύθυνσης, ελέγχου και εποπτείας και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το προσωπικό” καθώς και για το “σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου”.
Ο Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας αναπληρώνει και βοηθάει το Διευθυντή, διεκπεραιώνει το έργο που του αναθέτει ο Διευθυντής, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης των εγγράφων και της ενημέρωσης και τήρησης του αρχείου και έχει την ευθύνη της λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος.
Τέλος, ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει ως αρμοδιότητες την ιεράρχηση των σχολικών αναγκών, την πρόταση στο διευθυντή των υποψηφίων υποδιευθυντών, προτείνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις καινοτόμες δράσεις, επιλέγει το εκπαιδευτικό, διδακτικό, εποπτικό υλικό, υποβάλει προτάσεις για το είδος και τη μορφή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, συμμετέχει στον προγραμματισμό, την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση,  συμπληρώνει και προσαρμόζει το πλαίσιο «Κανονισμού λειτουργίας σχολικής μονάδας».
Όπως φαίνεται από τις παραπάνω νέες αρμοδιότητες των μελών της σχολικής κοινότητας υπάρχει εμφανής αποδυνάμωση του συλλόγου διδασκόντων με παράλληλη αύξηση των εξουσιών του ρόλου του διευθυντή. Το συμβούλιο σχολικής κοινότητας αποκτά αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, με εμφανή τα χαρακτηριστικά του συγκεντρωτισμού αφού ο πρόεδρος του συμβουλίου (το 1 από τα 3 μέλη του συμβουλίου) είναι ο διευθυντής του σχολείου. Ο σύλλογος διδασκόντων, εκτός από την επιλογή διδακτικού και εποπτικού υλικού, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είτε προτείνει τους υποδιευθυντές ή τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα στο διευθυντή είτε απλά συμμετέχει στον προγραμματισμό, την αυτοαξιολόγηση κ.α. Η πρακτική υποβάθμιση του συλλόγου διδασκόντων με την απογύμνωση αρμοδιοτήτων και την ουσιαστική κατάργησή του από ανώτατο όργανο λήψης απόφασης,  αποτελεί το μελανότερο σημείο του νέου μοντέλου διοίκησης.
Ο διευθυντής από την άλλη στις μεγάλες σχολικές μονάδες απαλλάσσεται από τα διδακτικά του καθήκοντα και αναλαμβάνει ρόλο μάνατζερ, όπου δεν θα έχει καμία σχέση με τη διδακτική πράξη (αφού ο ίδιος δεν θα διδάσκει), θα διευθύνει μια σχολική μονάδα έχοντας τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών ποινών που μέχρι σήμερα ήταν αρμοδιότητα των προϊσταμένων γραφείων, και φυσικά θα οργανώνει και θα υλοποιεί την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Βέβαια σε ένα τέτοιο μοντέλο διοίκησης με αυξημένες τις αρμοδιότητες του διευθυντή, ο όγκος δουλειάς και η συμμετοχή του σε δύο ή και τρία συμβούλια καθιστά αναγκαία την ύπαρξη γραμματειακής υποστήριξης, πράγμα που δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο του σχεδίου. Ανάγκη αλλαγής του ρόλου του διευθυντή υπάρχει όπως και ανάγκη για αναθεώρηση πολλών άλλων σημείων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όμως η δημιουργία διευθυντών στα πρότυπα στελεχών πολυεθνικών εταιρειών δεν εξυπηρετεί τα σχολεία και την ποιότητα εκπαίδευσης αλλά ένα στείρο τεχνοκρατικό σχολείο με αμβλυμμένη την ιεραρχική σχέση δασκάλων και διευθυντών.  

«Τελευταίες πληροφορίες από τον έντυπο Τύπο για την αξιολόγηση και τη σύνδεσή της με το νέο μισθολόγιο»

Σε δημοσιεύματα στον τύπο, σχετικά με τα σχέδια του υπουργείου παιδείας στο ζήτημα της αξιολόγησης, αναφέρεται ότι ο διευθυντής θα υποβάλει έκθεση αξιολόγησης κάθε τέλος του χρόνου και θα ενημερώνεται ο φάκελος του εκπαιδευτικού. Επίσης φαίνεται, ότι στο νέο μισθολόγιο θα συνδεθεί η αξιολόγηση με το επίδομα κινήτρου απόδοσης, που σήμερα το λαμβάνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί (ύψους 100 € μεικτά), και θα μετατραπεί σε κίνητρο παραγωγικότητας. Ενέργειες που οδηγούν πιο κοντά σε φαινόμενα υποτέλειας και καθυπόταξης, σε ένα χώρο όπου οι όποιες διαφορετικές απόψεις οφείλουν να υπάρχουν και να διασταυρώνονται στο χώρο της σχολικής κοινότητας.
Επιστρέφουμε με αυτόν τον τρόπο σε παλιές εποχές αναβιώνοντας τον επιθεωρητισμό σε μια εποχή πολύ δύσκολη που το μόνο που θα έχει ως σκοπό είναι η υποτέλεια στην εξουσία, η προσπάθεια δημιουργίας του συλλόγου διδασκόντων σε πειθήνιο όργανο της διοίκησης εκλείποντας έτσι κάθε δημοκρατική διαδικασία λήψης απόφασης. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται ένα περιβάλλον “αρρωστημένο” και συνάμα διαφορετικό από αυτό που απαιτείται σε ένα χώρο που διαπαιδαγωγεί την αυριανή γενιά και διαμορφώνει το μέλλον της κοινωνίας. Είμαστε αντίθετοι με όλες αυτές τις ενέργειες που δεν στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου αλλά στην αλλοτρίωση του ρόλου και της φυσιογνωμίας του.
Δυστυχώς όλα αυτά που συμβαίνουν, μας οδηγούν στην εντύπωση ότι νέα εκπαιδευτικά νομοσχέδια και νέες συγχωνεύσεις θα περάσουν το καλοκαίρι μαζί με το νέο μισθολόγιο για να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Η προσπάθεια ελέγχου των αντιδράσεων, η προσπάθεια ελαχιστοποίησης των δημοκρατικών διαδικασιών στις σχολικές μονάδες και η εξοικονόμηση πόρων σε βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι αντίθετες με τη λογική και τη φιλοσοφία μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Όλες αυτές οι ενέργειες και πρακτικές μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω, σε εποχές που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ξεχάσουν και οι νέες γενιές εκπαιδευτικών δεν τις έχουν ζήσει. Θα μας βρουν απέναντί τους όσοι πλήττουν το δημόσιο δωρεάν σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

Θέμα 2ο: «Το υπουργείο παιδείας συγκροτεί ομάδα εργασίας για την “αναβάθμιση” των Διδασκαλείων»

Το υπουργείο παιδείας έστειλε στις 30/3/2011 επιστολή στη ΔΟΕ ζητώντας να οριστεί ένας εκπρόσωπος από την Ομοσπονδία για να συμμετέχει στην ομάδα εργασίας για την αναβάθμιση των Διδασκαλείων. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία απάντησε άμεσα στις 31/3/2011 ορίζοντας ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας στη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Εμβαλωτή Αναστάσιο, με αναπληρωτή του το Γενικό Γραμματέα του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. κ. Γεωργόπουλο Σωτήριο. Στη συνέχεια της επιστολής το ΔΣ της ΔΟΕ καλεί το υπουργείο, παρά το γεγονός της συγκρότησης της ομάδας εργασίας, να προβεί άμεσα στη διεξαγωγή εξετάσεων ακόμη και τώρα για την εισαγωγή εκπαιδευτικών στα Διδασκαλεία το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
Αποτελεί πολιτικό ατόπημα η κατάργηση (ή αναστολή όπως θέλουν να την ονομάζουν) του Διδασκαλείου και οποιουδήποτε άλλου θεσμού, αφού καμία αλλαγή θεσμικού οργάνου ιδιαίτερα στην εκπαίδευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις για εκσυγχρονισμό και βελτίωσή του. Το παράδοξο της κατάργησης-αναστολής ενός θεσμού με την προοπτική να εξεταστεί εκ των υστέρων ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί αποτελεί εκπαιδευτική κενο-τομία. Η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα πρέπει να διακρίνει τα πολιτικά πρόσωπα στον τομέα της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπως η σημερινή που η επένδυση στην εκπαίδευση είναι ο μοναδικός δρόμος για μια ευοίωνη και σταθερή ανάπτυξη.
Η πολιτεία οφείλει να παρέχει τους απαραίτητους φορείς και θεσμούς επιμόρφωση και να υλοποιεί αντίστοιχα προγράμματα, μιας και η παιδαγωγική επιστήμη δεν είναι στατική αλλά εξελίσσεται μέσα στο χρόνο και στο χώρο. Γνώσεις, μέθοδοι διδασκαλίας, τρόποι διαχείρισης της σχολικής τάξης κ.α. καθίστανται απαραίτητα εχέγγυα των διδακτικών παρεμβάσεων σε μια σχολική τάξη. Ο εκπαιδευτικός με αυτή την έννοια αποτελεί βασικότατο παράγοντα επιτυχίας της διδακτικής πράξης και επομένως βασικός μοχλός κοινωνικής και πολιτισμικής εξέλιξης. Μια πολιτεία φαίνεται πόσο σέβεται τους πολίτες της από τον τρόπο που αντιμετωπίζει την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. Η «μπακαλίστικη» λογική ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πολλοί και κοστίζουν, αποτελεί άποψη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής σκέψης. Μιας σκέψης που όταν υλοποιείται αποσυνθέτει ποιοτικά τον εκπαιδευτικό ιστό μιας χώρας.

Θέμα 3ο: «Κατά πάσα πιθανότητα μετά το Πάσχα οι μεταθέσεις γενικής αγωγής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Ήδη έχουμε φτάσει στο μήνα Απρίλιο και η διαδικασία των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ δεν έχει καν ξεκινήσει. Κάθε χρόνο, αρχές Μαρτίου, ανακοινώνονται οι μεταθέσεις και ξεκινούν οι προετοιμασίες για τις μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ. Φέτος εξαιτίας των συγχωνεύσεων, όπως ισχυρίζεται το υπουργείο παιδείας, δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Βέβαια όπως ακούγεται, μέχρι το Σεπτέμβριο θα υπάρξει και νέο “κύμα” συγχωνεύσεων που ευελπιστούμε να μην μετατραπεί σε “τσουνάμι” με απρόβλεπτες συνέπειες π.χ. υπεραριθμίες εκπαιδευτικών.
Παρ’ όλα αυτά  όπως ενημερώνει ο συνάδελφος αιρετός του ΚΥΣΠΕ Δημήτρης Μπράτης, την ερχόμενη εβδομάδα, στις 11 και 12 Απριλίου, θα συνεδριάσει το Κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο για να εξετάσει τις αιτήσεις μεταθέσεων των ειδικών κατηγοριών. Καταβάλλεται προσπάθεια οι γενικές μεταθέσεις να πραγματοποιηθούν μέσα στον Απρίλιο αλλά μάλλον δεν θα προλάβουν να γίνουν πριν από τις γιορτές του Πάσχα. Παράλληλα το υπουργείο παιδείας δεν θα πραγματοποιήσει μεταθέσεις στα πειραματικά και διαπολιτισμικά σχολεία, όπως ισχυρίζεται, λόγω νέου νομοθετικού πλαισίου. Το εύλογο ερώτημα που τίθεται όμως είναι, πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα σχολεία δίχως επαρκές διδακτικό προσωπικό; Εκτός κι αν δεν θεωρούνται σχολεία που πρέπει να είναι στελεχωμένα πλήρως. Είναι απαράδεκτο σε μια ευνομούμενη κοινωνία σχολεία όπως τα ειδικά, τα διαπολιτισμικά, τα πειραματικά, τα τμήματα ένταξης να μη λειτουργούν με όλο το απαραίτητο διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό. Αυτά τα σχολεία απαιτούν μεγαλύτερη ευαισθησία από την πολιτεία, ένα δείγμα πραγματικού και όχι κάλπικου πολιτισμού.
Το πρόσχημα του υπουργείου παιδείας κρύβει πάλι λογιστικά τερτίπια για την εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού. Για να “γλιτώσουν” τους αυξημένους διορισμούς που έχει ανάγκη η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έγινε προσπάθεια να εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί φέτος από τα Διδασκαλεία που δεν θα λειτουργήσουν, από τις συγχωνεύσεις των σχολείων με τη μείωση των οργανικών θέσεων καθώς και από τη μη ισχύ της 1 πρόσληψης για κάθε 1 συνταξιοδότηση. Τώρα σταματούν και τις αποσπάσεις στα διαπολιτισμικά και πειραματικά σχολεία. Ας ελπίσουμε αυτή η πολιτική να μην συνεχίσει τον παράλογο τρόπο διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, αφού οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες και από το Σεπτέμβριο, με τα σημερινά δεδομένα, θα χρειαστεί ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της ανάγκης σε δασκάλους χαρακτηριστικά αναφέρω το γεγονός ότι από τις 4/4/2011 άνοιξε ξανά το πληροφοριακό σύστημα για κατάθεση αιτήσεων αναπληρωτών δασκάλων ή τροποποίηση των περιοχών πρόσληψης σε ήδη δηλώσεις που έχουν κατατεθεί στο παρελθόν και θα παραμείνει ανοικτό έως τις 11/4/2011.
Όσοι θεωρούν επομένως ότι η εκπαίδευση μπορεί να λειτουργεί σε καθεστώς οικονομικών περικοπών το μόνο που καταφέρνουν, είναι να συρρικνώνουν τη δημόσια εκπαίδευση και να την οδηγούν πιο γρήγορα στην ιδιωτική αγορά. Το σχολείο που ονειρεύεται κάθε νεοφιλελεύθερη τεχνοκρατική πολιτική. Ένα σχολείο για ορισμένους κι όχι για όλους!!!


Σας στέλνω:
·  Η πρόταση του υπουργείου παιδείας για την αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης της εκπαίδευσης http://www.doe.gr/11/dy111.pdf (κείμενο διαβούλευσης) και το διάγραμμα http://www.doe.gr/11/dy222.pdf
·  Την ενημέρωση του συναδέλφου αιρετού του ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη, σχετικά με τις μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ http://www.mpratis.gr/index.php/2010-09-03-17-59-29/260-2011-04-04-07-36-50?tmpl=component&print=1&page=
·  Την ανακοίνωση από το υπουργείου παιδείας για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την αναβάθμιση των διδασκαλείων http://www.doe.gr/index.php?categoryid=73&p2_articleid=7935


«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο»
Αδαμάντιος Κοραής

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

                                                                                        Γιώργος Τρούλης
Αναπληρωτής  Αιρετός
                                                                                                                                     ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis).

Δεν υπάρχουν σχόλια: